Qui định nghiệm thu biện pháp thi công xây dựng

Tất cả những công trình xây dựng trước khi khởi công xây lắp đều phải có thiết kế tổ chức xây dựng công trình (gọi tắt là thiết kế tổ chức xây dựng) và thiết kế biện pháp thi công các công tác xây lắp được duyệt. TCVN 4055:2012 TỔ CHỨC THI CÔNG