Nghiệm thu cấp thoát nước

Nghiệm thu cấp thoát nước trong nhà và công trình

Nghiệm thu cấp thoát nước ngoài nhà

Nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước hạ tầng kỹ thuật

Tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt hệ thống cấp thoát nước trong nhà

Qui phạm thi công và nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình TCVN 4519 : 1988

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, cấp nước nóng các nồi hơi cấp nhiệt độ để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp và các công trình phụ khác.