QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

15/5/2024 | 32 lượt xem

Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trưng cầu giám định, tổ chức giám định, và giám định viên, nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và kịp thời của kết quả giám định. Đơn vị giám định tư pháp và giám định viên SVG Engineering đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Thông tin và kết quả giám định được chúng tôi bảo mật, chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định.

NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Theo ĐIỀU 3 Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

1- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bao gồm:

+ Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng, trong các giai đoạn: lập và quản lý quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, khai thác và bảo trì công trình xây dựng;

+ Sự tuân thủ các quy định cua pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, bao gồm: sở hữu, mua bán, giao dịch, cho thuê, quản lý nhà ở và bất động sản. 

2- Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng, bao gồm: giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, bộ phận công trình, công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng. 

3- Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình, bao gồm: giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan; giám định tư pháp về giá trị nhà ở và bất động sản.


SVG Engineering là đơn vị Giám định tư pháp xây dựng uy tín gần 20 năm

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Theo ĐIỀU 10 Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện qua các bước sau đây:

BƯỚC 1: Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định

- Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu giám định; kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định (nếu có) được giao nhận theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BXD;

- Việc giao, nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Giám định tư pháp 2012.

Trường hợp đối tượng giám định không thể gửi kèm quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định thì người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực hiện lập biên bản giao, nhận đối tượng giám định tại hiện trường nơi có vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định không đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định bổ sung, hoàn thiện;

- Trường hợp từ chối giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp 2012 (sửa đổi 2020)

Hoặc trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp theo quy định tại Điều 34 Luật Giám định tư pháp 2012 thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thông báo lý do bằng văn bản cho người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.

BƯỚC 2: Chuẩn bị giám định

- Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng cần thiết lập đề cương, dự toán chi phí giám định và đề nghị tạm ứng chi phí giám định gửi người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định. Đề cương giám định bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Căn cứ thực hiện giám định: quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu giám định; các quy định pháp luật, danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các căn cứ khác (nếu có);

+ Thông tin về tổ chức, cá nhân thực hiện giám định;

+ Thông tin về đối tượng và nội dung giám định; quy trình, phương pháp thực hiện giám định; tên phòng thí nghiệm, danh mục các thiết bị được sử dụng (nếu có); các nội dung cần thiết khác để phục vụ giám định;

+ Thời gian, tiến độ hoàn thành;

+ Dự toán chi phí giám định kèm theo;

- Người trưng cầu, người yêu cầu giám định tổ chức xem xét, chấp thuận đề cương, dự toán chi phí giám định và tạm ứng chi phí giám định theo đề nghị của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng.

Trường hợp cần thiết, người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có thể thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện thẩm tra đề cương, dự toán chi phí giám định để làm cơ sở chấp thuận.

Việc thoả thuận thực hiện giám định giữa người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng được thể hiện bằng hợp đồng hoặc bằng hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật.

BƯỚC 3: Thực hiện giám định

- Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực hiện giám định theo nội dung đề cương giám định được chấp thuận; kết luận giám định được lập theo quy định tại Điều 32 Luật Giám định tư pháp 2012 (sửa đổi 2020);

- Trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng phải lập văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định theo quy định tại Điều 31 Luật Giám định tư pháp 2012 (sửa đổi 2020);

- Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc giám định thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định bổ sung.

Thời gian từ khi tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời gian giám định. Trường hợp hồ sơ, tài liệu không được bổ sung đủ theo đề nghị thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có quyền từ chối giám định.

BƯỚC 4: Bàn giao kết luận giám định và thanh toán chi phí giám định

Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có trách nhiệm bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và lập thành biên bản. Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo quy định.

BƯỚC 5: Tham dự phiên tòa

Khi có yêu cầu của tòa án, đại diện tổ chức hoặc cá nhân giám định tư pháp xây dựng tham gia phiên tòa để giải thích các nội dung trong kết luận giám định.

Tòa án có trách nhiệm bố trí vị trí phù hợp cho người giám định tư pháp khi tham gia tố tụng tại phiên tòa theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Giám định tư pháp 2012 (sửa đổi 2020) và thanh toán chi phí đi lại, chế độ bồi dưỡng cho người giám định tham dự phiên tòa theo quy định của pháp luật về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa.

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG GẦN 20 NĂM Ở VIỆT NAM

- Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là đơn vị uy tín có thương hiệu gần 20 năm trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam bao gồm: Giám định - Kiểm định xây dựng công trình nhà xưởng - nhà máy; Giám định - Kiểm định xây dựng công trình công cộngGiám định - Kiểm định xây dựng công trình nhà dân. Đội ngũ chuyên gia tư vấn, kĩ sư xây dựng SVG Engineering được đào tạo chuyên môn kiến thức sâu không những về lĩnh vực xây dựng mà còn am hiểu các Văn bản pháp luật xây dựng hiện hành. Thêm vào đó, chúng tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi tham gia nhiều công trình có quy mô từ nhỏ đến lớn, có năng lực xử lý được các dự án công trình phức tạp.


SVG Engineering là đơn vị Giám định tư pháp xây dựng uy tín gần 20 năm.

- Ngày 08 - 12 -2022, SVG Engineering được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Giám định tư pháp

VÌ SAO PHẢI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG?

Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng là quá trình đánh giá, xác minh và đưa ra kết luận về các vấn đề kỹ thuật, kinh tế, pháp lý liên quan đến công trình xây dựng. Mục đích của giám định tư pháp xây dựng bao gồm:

- Xác minh chất lượng công trình: Đánh giá xem các hạng mục xây dựng có được thực hiện đúng theo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, và quy định pháp luật hay không. 

- Phát hiện sai phạm: Phát hiện các sai phạm, thiếu sót trong quá trình thi công, thiết kế, hoặc quản lý dự án. Điều này giúp xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong các vụ tranh chấp, khiếu nại. 

- Đánh giá thiệt hại: Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tai nạn liên quan đến công trình xây dựng, giám định tư pháp giúp xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại, từ đó làm cơ sở cho việc bồi thường. 

- Hỗ trợ tố tụng: Cung cấp chứng cứ khoa học, khách quan và chuyên môn trong các vụ án liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Kết quả giám định tư pháp xây dựng có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa án hoặc cơ quan điều tra. 

- Đảm bảo công bằng và minh bạch: Giám định tư pháp xây dựng giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các hoạt động xây dựng, từ đó bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, và người sử dụng công trình. 

- Phòng ngừa rủi ro: Đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong các dự án xây dựng tương lai. 

Giám định tư pháp xây dựng thường được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có chuyên môn và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Kết quả giám định là một phần quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại và đảm bảo an toàn, chất lượng trong lĩnh vực xây dựng. 


SVG Engineering sử dụng thiết bị kiểm định xây dựng hiện đại đưa ra số liệu chính xác

NHỮNG LỢI ÍCH KHI THUÊ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG SVG ENGINEERING

Thuê dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng SVG Engineering mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

1 - SVG Engineering đảm bảo tính khách quan và chính xác:

  • Các đơn vị giám định tư pháp chuyên nghiệp có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện đánh giá chính xác và khách quan, tránh tình trạng thiên vị hoặc sai lệch.

2- SVG Engineering giải quyết tranh chấp hiệu quả:

  • Giám định tư pháp cung cấp bằng chứng khoa học, rõ ràng giúp giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn giữa các bên liên quan một cách nhanh chóng và công bằng.

3-  SVG Engineering tiết kiệm thời gian và chi phí:

  • Việc thuê dịch vụ giám định tư pháp giúp các bên liên quan tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tự thực hiện kiểm tra, đặc biệt khi phát sinh các vấn đề phức tạp cần đến chuyên môn sâu.

4- SVG Engineering đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:

  • Các đơn vị giám định tư pháp hiểu rõ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo rằng các hạng mục xây dựng được đánh giá theo đúng quy định hiện hành.

5- SVG Engineering phát hiện và khắc phục sai sót kịp thời:

  • Giám định tư pháp giúp phát hiện các sai sót, thiếu sót trong quá trình thi công, thiết kế hoặc quản lý dự án, từ đó đưa ra các khuyến nghị để khắc phục kịp thời, tránh các hậu quả nghiêm trọng.

6- SVG Engineering tăng cường độ tin cậy và uy tín:

  • Việc thuê dịch vụ giám định từ các tổ chức uy tín giúp tăng cường độ tin cậy và uy tín của dự án, đặc biệt khi cần chứng minh chất lượng công trình với các bên liên quan như chủ đầu tư, khách hàng, hoặc cơ quan quản lý.

7- SVG Engineering hỗ trợ tố tụng và pháp lý:

  • Trong các vụ kiện tụng liên quan đến xây dựng, kết quả giám định tư pháp là bằng chứng có giá trị pháp lý cao, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tố tụng và giải quyết tranh chấp tại tòa án.

8- SVG Engineering phòng ngừa rủi ro và sự cố:

  • Giám định tư pháp giúp nhận diện các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình và người sử dụng.

Những lợi ích này cho thấy vai trò quan trọng của dịch vụ giám định tư pháp SVG Engineering trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả cho các dự án xây dựng đồng thời tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành.

BÁO GIÁ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG 

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Giám định tư pháp xây dựng tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành trong nước ở Việt Nam. 

 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM