ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG SVG ENGINEERING UY TÍN 

9/7/2024 | 22 lượt xem

Các đơn vị giám định tư pháp xây dựng thường là những tổ chức có chuyên môn cao và được nhà nước công nhận, bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, và các tổ chức tư nhân có đủ điều kiện và năng lực thực hiện công việc giám định tư pháp. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là một trong những đơn vị giám định tư pháp xây dựng uy tín ở Việt Nam gần 20 năm. 

ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG SVG ENGINEERING UY TÍN 

- Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) là đơn vị uy tín có thương hiệu gần 20 năm trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: Giám định - Kiểm định xây dựngGiám sát công trìnhThiết kế - Quy hoạch xây dựngQuản lý dự án xây dựng và Tư vấn xây dựng khác ... ở Việt Nam. Trụ sở chính của chúng tôi ở Thành phố Hải Phòng và 2 văn phòng đại diện tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- SVG Engineering được cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng và công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc. 

- Ngày 08 - 12 -2022, SVG Engineering được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Giám định tư pháp


SVG Engineering là đơn vị giám định tư pháp xây dựng uy tín gần 20 năm

GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG SVG ENGINEERING

Giám định tư pháp xây dựng SVG Engineering là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và chất lượng của các công trình xây dựng. Hoạt động này bao gồm các công việc như kiểm tra, đánh giá, phân tích các vấn đề kỹ thuật, tài chính, pháp lý liên quan đến công trình xây dựng để phục vụ cho các cơ quan tư pháp, cơ quan nhà nước và các bên liên quan.

Theo Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021  Nội dung giám định tư pháp xây dựng bao gồm: 

1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bao gồm:

a) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng, trong các giai đoạn: lập và quản lý quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, khai thác và bảo trì công trình xây dựng;

b) Sự tuân thủ các quy định cua pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, bao gồm: sở hữu, mua bán, giao dịch, cho thuê, quản lý nhà ở và bất động sản,

2. Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng, bao gồm: giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, bộ phận công trình, công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng.

3. Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình, bao gồm: giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan; giám định tư pháp về giá trị nhà ở và bất động sản.

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG SVG ENGINEERING

  • Bảo vệ quyền lợi:  SVG Engineering làm việc công tâm giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình xây dựng. 
  • Đảm bảo chất lượng: Đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện đúng tiêu chuẩn XDVN, quy định hiện hành. 
  • Hỗ trợ pháp lý: Cung cấp cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp, bồi thường phù hợp và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Giám định tư pháp xây dựng là một hoạt động không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng và minh bạch trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành này

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DƯNG SVG ENGINEERING THAM GIA 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG SVG ENGINEERING

Quy trình giám định tư pháp xây dựng được thực hiện theo Điều 10 Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng dưới đây:

1. TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu giám định; kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định (nếu có) được giao nhận theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Việc giao, nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Giám định tư pháp. Trường hợp đối tượng giám định không thể gửi kèm quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định thì người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực hiện lập biên bản giao, nhận đối tượng giám định tại hiện trường nơi có vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định theo quy định;

c) Trường hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám định không đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định bổ sung, hoàn thiện;

d) Trường hợp từ chối giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 và khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp hoặc trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp theo quy định tại Điều 34 Luật Giám định tư pháp thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thông báo lý do bằng văn bản cho người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.

2. CHUẨN BỊ GIÁM ĐỊNH

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng cần thiết lập đề cương, dự toán chi phí giám định và đề nghị tạm ứng chi phí giám định gửi người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định. Đề cương giám định bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Căn cứ thực hiện giám định: quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu giám định; các quy định pháp luật, danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các căn cứ khác (nếu có);

- Thông tin về tổ chức, cá nhân thực hiện giám định;

- Thông tin về đối tượng và nội dung giám định; quy trình, phương pháp thực hiện giám định; tên phòng thí nghiệm, danh mục các thiết bị được sử dụng (nếu có); các nội dung cần thiết khác để phục vụ giám định;

- Thời gian, tiến độ hoàn thành;

- Dự toán chi phí giám định kèm theo;

b) Người trưng cầu, người yêu cầu giám định tổ chức xem xét, chấp thuận đề cương, dự toán chi phí giám định và tạm ứng chi phí giám định theo đề nghị của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng. Trường hợp cần thiết, người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có thể thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện thẩm tra đề cương, dự toán chi phí giám định để làm cơ sở chấp thuận. Việc thoả thuận thực hiện giám định giữa người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng được thể hiện bằng hợp đồng hoặc bằng hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật.

3. THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

a) Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thực hiện giám định theo nội dung đề cương giám định được chấp thuận; kết luận giám định được lập theo quy định tại Điều 32 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và đáp ứng nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định;

b) Trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng phải lập văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định theo quy định tại Điều 31 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

c) Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc giám định thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định bổ sung. Thời gian từ khi tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời gian giám định. Trường hợp hồ sơ, tài liệu không được bổ sung đủ theo đề nghị thì tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có quyền từ chối giám định.

4. BÀN GIAO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH

Tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng có trách nhiệm bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định và lập thành biên bản. Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo quy định.

5. THAM DỰ PHIÊN TÒA 

Khi có yêu cầu của tòa án, đại diện tổ chức hoặc cá nhân giám định tư pháp xây dựng tham gia phiên tòa để giải thích các nội dung trong kết luận giám định. Tòa án có trách nhiệm bố trí vị trí phù hợp cho người giám định tư pháp khi tham gia tố tụng tại phiên tòa theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và thanh toán chi phí đi lại, chế độ bồi dưỡng cho người giám định tham dự phiên tòa theo quy định của pháp luật về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa.

BÁO GIÁ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG 

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Giám định tư pháp xây dựng tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành trong nước ở Việt Nam. 

 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM