HỎI ĐÁP: CÓ BẮT BUỘC PHẢI THUÊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÔNG?

17/5/2024 | 48 lượt xem

Thuê tư vấn quản lý dự án xây dựng là một bước quan trọng để đảm bảo rằng dự án của bạn được thực hiện đúng tiến độ, trong ngân sách và đảm bảo công trình đạt chất lượng mong muốn. Tuy nhiên, rất nhiều bạn đọc đã gửi nhiều câu hỏi thắc mắc như sau: Việc thuê tư vấn quản lý dự án xây dựng có phải bắt buộc không? Tổ chức quản lý dự án xây dựng thực hiện toàn bộ nội dung quản lý dự án hay chỉ một phần công việc? Các hình thức tư vấn quản lý dự án áp dụng như thế nào? Đơn vị, tổ chức nào tư vấn quản lý dự án xây dựng uy tín ở Việt Nam hiện nay? Các yếu tố cơ bản khi thuê tư vấn quản lý dự án xây dựng? SVG Engineering sẽ chia sẻ dưới đây đầy đủ nội dung trả lời các câu hỏi để bạn đọc và Quý khách hàng tham khảo. 

CÓ BẮT BUỘC THUÊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÔNG? 

Theo Điều 23 - Nghị định 15/2021/NĐ - CP hướng dẫn quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:  

Điều 23. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án

1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp không đủ Điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này để tham gia quản lý dự án.

2. Giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này, trừ trường hợp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc đảm nhận.

Chính vì vậy, theo Điều 23 quy định trên việc Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng là không bắt buộc. Trường hợp không cần thuê dịch vụ khi Công ty có bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án. Nếu Công ty không đủ điều kiện thì chủ đầu tư mới phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để tham gia quản lý dự án.


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng gần 20 năm

TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẢM NHẬN TOÀN BỘ NỘI DUNG QUẢN LÝ DỰ ÁN HAY MỘT PHẦN?

Theo Điều 24 - Nghị định 15/2021/NĐ - CP hướng dẫn quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:  

Điều 24. Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

2. Tổ chức tư vấn quản lý dự án được lựa chọn phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

4. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu.

Chính vì vậy, theo Điều 24 quy định ở trên việc Tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng có thể đảm nhận thực hiện một phần hay toàn bộ các nội dung quản lý dự án, việc này phụ thuộc vào những gì đã ký kết trong hợp đồng với Chủ đầu tư.


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng gần 20 năm

CÁC HÌNH THỨC THUÊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Theo Điều 20 - Nghị định 15/2021/NĐ - CP hướng dẫn quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:  

Điều 20. Lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa chọn hình thức quản lý dự án quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:

a) Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) trên cơ sở số lượng, tiến độ thực hiện các dự án cùng một chuyên ngành, cùng một hướng tuyến, trong một khu vực hành chính hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn;

b) Trong trường hợp không áp dụng hình thức quản lý dự án theo điểm a khoản này, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án được quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

3. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ. Trường hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ không có quy định cụ thể thì hình thức tổ chức quản lý dự án được thực hiện theo quy định của Nghị định này.

4. Đối với dự án PPP, hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện cụ thể của dự án và thỏa thuận tại hợp đồng dự án.

Chính vì vậy, theo Điều 20 quy định ở trên việc Tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng có 4 hình thức quản lý dự án. 

SVG ENGINEERING LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG UY TÍN GẦN 20 NĂM

Tư vấn Quản lý dự án là một công việc đòi hỏi kiến thức sâu rộng không chỉ về chuyên môn xây dựng mà còn am hiểu về Văn bản pháp luật xây dựng Việt Nam quy định hiện hành, tận tâm với nghề. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) tự hào là đơn vị Tư vấn quản lý dự án uy tín chuyên nghiệp thuộc Top 1 tại Hải Phòng nói riêng và cũng là 1 trong số các công ty uy tín top đầu ở Việt Nam nói chung. Các chuyên gia tư vấn, kĩ sư xây dựng SVG Engineering đều có điều kiện năng lực hoạt động theo Điều 73 - Nghị định 15/2021/NĐ - CP hướng dẫn quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định. 


Chứng chỉ năng lực Quản lý dự án xây dựng của SVG Engineering

Điều 73. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

1. Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Chuyên gia tư vấn và kĩ sư SVG Engineering có chứng chỉ năng lực Quản lý dự án xây dựng

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN XEM XÉT KHI THUÊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

1. Xác định nhu cầu cụ thể nội dung quản lý dự án:

 • Xác định rõ ràng mục tiêu của dự án xây dựng.
 • Định rõ phạm vi công việc và các yêu cầu cụ thể dự án. 

2. Tìm kiếm Công ty/ Đơn vị/ Tổ chức quản lý dự án uy tín:

 • Xem xét các công ty tư vấn quản lý dự án xây dựng có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
 • Kiểm tra hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và các dự án đã thực hiện. 
 • Yêu cầu các chuyên gia tư vấn hay kĩ sư xây dựng cung cấp chứng chỉ, thông tin chi tiết về các dự án tương tự họ đã quản lý. 
 • Đánh giá kỹ năng giao tiếp, phương pháp làm việc, và khả năng giải quyết vấn đề của họ.

3. Kinh nghiệm và chuyên môn quản lý dự án xây dựng:

 • Tư vấn quản lý dự án phải có kinh nghiệm cụ thể nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng. Đã từng tham gia nhiều dự án, các hạng cấp công trình đủ đảm bảo thực hiện dự án hiện tại. 
 • Kiến thức chuyên môn sâu về quy trình quản lý dự án, bao gồm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá. Đồng thời am hiểu các Văn bản pháp luật xây dựng Việt Nam hiện hành. 

4. Đơn vị/ Công ty/ Tổ chức có uy tín và đánh giá hài lòng từ khách hàng trước:

 • Tìm hiểu về uy tín của công ty tư vấn quản lý dự án thông qua đánh giá từ các khách hàng trước.
 • Yêu cầu tham khảo các dự án thành công của các khách hàng trước hoặc được trò chuyện với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ (nếu có thể). 

5. Chi phí và hiệu quả :

 • Xem xét chi phí dịch vụ và so sánh với ngân sách dự án một cách hợp lý. 
 • Đảm bảo rằng chi phí thuê tư vấn quản lý dự án mang lại giá trị thực sự cho dự án.

6. Kỹ năng quản lý và giao tiếp:

 • Khả năng quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều bên liên quan.


SVG Engineering là đơn vị Tư vấn quản lý dự án xây dựng gần 20 năm

BÁO GIÁ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM