GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY VANDERLEUN VIỆT NAM

8/8/2023 | 447 lượt xem

Ở bài viết "Giám sát thi công là gì? Nhiệm vụ giám sát xây dựng?" chúng tôi đã định nghĩa rõ tầm quan trọng của công việc giám sát công trình hay giám sát xây dựng trong hoạt động xây dựng và xây lắp. Thương hiệu uy tín của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) trong lĩnh vực này được Công ty TNHH Vanderleun Việt Nam biết đến và họ đã tín nhiệm giao cho chúng tôi gói thầu "Tư vấn giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam". 

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY VANDERLEUN VIỆT NAM

- Công trình: Tư vấn giám sát công trình dự án nhà máy khu công nghiệp
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vanderleun Việt Nam
- Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering)
- Năm thực hiện: 2022


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam

NỘI DUNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY VANDERLEUN VIỆT NAM

a. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

b. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

 • Kiểm tra tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu so với hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư như: Kiểm tra tính hợp lệ của các thiết bị, máy móc thi công do nhà thầu trình trước khi thi công như: phải được kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (đối với các máy móc, thiết bị yêu cầu phải kiểm định); Kiểm tra bố trí nhân lực của nhà thầu để thi công công trình như: chứng chỉ hành nghề của lực lượng công nhân kỹ thuật, việc bố trí cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường, …
 • Kiểm tra và chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công của từng công việc do nhà thầu trình so với yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký kết, cụ thể: trước khi triển khai thi công các công việc trọng yếu, Tư vấn giám sát (TVGS) phải yêu cầu nhà thầu trình biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công để xem xét và chấp thuận; Trường hợp biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu chưa phù hợp thì TVGS phải yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa cho phù hợp hoặc đề xuất các biện pháp khác thay thế để làm cơ sở cho nhà thầu thi công;
 • Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
 • Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm tra và báo cáo chủ đầu tư về tính phù hợp với các yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký đối với các loại vật tư, thiết bị của các nhà thầu chuẩn bị đưa vào sử dụng cho công trình;
 • Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ trong quá trình thi công xây dựng công trình.

c. Kiểm tra và chấp thuận chủng loại vật tư, vật liệu và thiết bị nhà thầu đề xuất sử dụng cho công trình theo các yêu cầu kỹ thuật ghi trong Hồ sơ yêu cầu và Hợp đồng.

Đối với các loại vật tư, vật liệu hoàn thiện và các thiết bị cần có sự chấp thuận của Chủ Đầu tư, Tư vấn giám sát (TVGS) phải gửi báo cáo đánh giá và đề xuất chấp thuận hoặc loại bỏ của Tư vấn cho Chủ Đầu tư ra văn bản chấp thuận.

d. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

 • Đánh giá, kiểm soát các quy trình, kế hoạch, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, đồng thời kiến nghị thay thế hoặc hiệu chỉnh các biện pháp do nhà thầu đưa ra (nếu cần thiết).
 • Giám sát quá trình thi công xây dựng công trình của nhà thầu nhằm tuân thủ đúng thiết kế và các quy định hiện hành của pháp luật;
 • Kiểm tra, nghiệm thu các công tác thi công xây dựng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế và đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
 • Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc, …;
 • Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn đã được nêu trong hợp đồng hoặc được Chủ đầu tư chấp thuận do nhà thầu trình trước khi được đưa vào sử dụng cho công trình, cụ thể: Chỉ được cho phép sử dụng vào công trình các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu của dự án, hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư; Các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình phải có xuất xứ rõ ràng, chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn phù hợp với hợp đồng đã ký; Duy trì thường xuyên và liên tục việc giám sát và các biện pháp kiểm soát chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình.
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công;
 • Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng);
 • Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;
 • Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;
 • Phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
 • Phối hợp với Chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
 • Khi phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù hợp với hợp đồng đã ký, thì Tư vấn giám sát có quyền: Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư và với các quy định hiện hành của pháp luật; Lập biên bản và yêu cầu nhà thầu ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhà thầu thực hiện đúng các quy định của hợp đồng đã ký kết, trường hợp nhà thầu không tuân thủ thì Tư vấn giám sát báo cáo để Chủ đầu tư xử lý vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu; Từ chối nghiệm thu các công tác xây lắp, các giai đoạn xây lắp, việc chạy thử khi không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Việc từ chối nghiệm thu các công việc của Tư vấn giám sát phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Chủ đầu tư và nhà thầu trong đó nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
 • Đề xuất các biện pháp để xử lý các khiếm khuyết phát hiện trong quá trình thi công xây dựng và chạy thử;
 • Kiểm tra, rà soát lại thiết kế để kịp thời báo cáo Chủ đầu tư các mâu thuẫn, các bất hợp lý trong thiết kế nếu có.

HÌNH ẢNH SVG ENGINEERING GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY VANDERLEUN VIỆT NAM


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam


SVG Engineering giám sát công trình dự án nhà máy Vanderleun Việt Nam

THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH UY TÍN Ở ĐÂU? 

Nếu bạn đang cần một đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên nghiệp và uy tín. Hãy đến với chúng tôi - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Giám định xây dựng Sao Việt (SVG Engineering) đã tạo dựng thương hiệu trong suốt hơn 18 năm qua trong lĩnh vực Giám sát công trình - Giám sát thi công - Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam. Để hiểu hơn về các công việc giám sát và chi phí giám sát của SVG Engineering, chúng tôi mời bạn đọc tham khảo bài viết "Nhiệm vụ và chi phí các hình thức giám sát công trình xây dựng 2023" và một số dự án giám sát công trình nhà máy khu công nghiệp mà SVG Engineering đã thực hiện: 

1- Giám sát xây dựng công trình dự án nhà máy Kstar khu công nghiệp An Dương - Tp. Hải Phòng
2- Giám sát thi công xây dựng nhà máy Tongwei khu công nghiệp An Dương - Tp. Hải Phòng
3- Giám sát xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm Công ty Vina Pride Seafoods khu công nghiệp Long Hậu - Tỉnh Long An

BÁO GIÁ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ MÁY KHU CÔNG NGHIỆP

Hãy liên hệ ngay với SVG Engineering qua số Hotline tư vấn toàn quốc: 0902.593.686 và Email: svg.engineer@gmail.com nếu Quý khách hàng muốn Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy nhà xưởng khu công nghiệp tại Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác ở Việt Nam. 


Tư vấn xây dựng toàn quốc - Mr. Thắng 0902.593.686


LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG SAO VIỆT

🏢 Trụ sở Hải Phòng :

Tòa nhà SVG, Đường Bùi Viện, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
☎ Tel: (0225) 3.747.819
📞 Hotline: 0902.593.686
📧 Email: svg.engineer@gmail.com & svg.group2005@gmail.com

🌎 Website Tiếng Việt: giamsatcongtrinh.com 
🌎 Website Tiếng Anh: en.giamsatcongtrinh.com
🌎 Website Tiếng Trung: cn.giamsatcongtrinh.com

 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@svgengineering

🏢 Các văn phòng đại diện:

1, Hà Nội: Số 9, Ngõ 81 Phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, Thủ đô Hà Nội
2, TP. Hồ Chí Minh: 2/1C Đường Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, TP.HCM